page loader

1/ Algemeen

We respecteren uw privacy bij het gebruik van de website www.Immoabita.be en uw rechten met betrekking tot de bescherming en controle van persoonlijke gegevens. Daarom is het doel van dit charter om u op een volledige en transparante manier te informeren over de aard van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en het gebruik dat we van deze gegevens maken.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door:

Immo Abita
95 avenue des cerisiers , 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tva 0437 981 526

Als u vragen hebt over dit handvest of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@immoabita.be of per e-mail naar bovenstaand adres.

De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In het bijzonder zijn ze onderworpen aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”).

2/ De gegevens die we verzamelen
Er worden door de site zelf geen persoonlijke gegevens verzameld. De enige gegevens die we verwerken, zijn die gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld door een taal te kiezen, door een contactformulier of een verzoek op de site in te vullen, door met ons te communiceren via e-mail, enz. … In deze context, de persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken volgens uw gebruik van de site zijn als volgt:

Waar mogelijk registreren we ook de datum waarop de persoonlijke gegevens zijn gecommuniceerd of waarop bepaalde aanpassingen zijn aangebracht aan deze gegevens.

De geregistreerde persoonlijke gegevens kunnen ook andere informatie bevatten, zoals uw voorkeuren voor producten, diensten en / of informatie over uw levenskeuzes (regio, buurt, type gezochte woning …) die u ons hebt meegedeeld in het kader van onze professionele relaties.

Andere gegevens die automatisch worden verzameld, worden alleen verzameld door statistische hulpmiddelen, zoals Google Analytics, en hebben alleen betrekking op de datum, tijd, uw TCP / IP-adres, het merk en de nieuwste versie van uw browser, de pagina’s Webbrowsers maar blijven volledig anoniem. Mogelijk moeten we ook gegevens over u van derden verwerken, zoals de media (immoweb, vlan, logicimmo, …). Deze worden alleen aan ons meegedeeld na een verzoek via de formulieren die beschikbaar zijn op hun respectieve websites. We kunnen ook informatie over u ontvangen van partners met wie wij gezamenlijke diensten aanbieden of gezamenlijke marketingacties uitvoeren. Ten slotte ontvangen we mogelijk informatie over u via sociale media, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt over hen. We beschermen alle gegevens die we van derden hebben verkregen in overeenstemming met de praktijken die in dit handvest worden beschreven. We passen ook aanvullende beperkingen toe die worden opgelegd door de bron van de gegevens.

3/ Gebruik van gegevens
De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

4/ Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, accepteert u dat er cookies op uw computer zijn geïnstalleerd om bepaalde informatie te registreren. Onze cookies identificeren u niet persoonlijk. Ze worden voornamelijk gebruikt om de site te laten werken en uw gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taal te onthouden.

Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat naar uw computer wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. De levensduur van een cookie hangt af van zijn aard. Het kan een “tijdelijke” cookie zijn die op uw computer blijft gedurende uw bezoek aan de site, of een “permanente” cookie die wordt bewaard tot het vervalt of wanneer het is door jou verwijderd.

We gebruiken de volgende cookies op onze website:

In de meeste internetbrowsers kunt u uw cookievoorkeuren instellen, deze verwijderen en zelfs uitschakelen. Als u echter besluit het gebruik van cookies door de site te beperken of te verbieden, kan dit van invloed zijn op uw gebruikerservaring en bepaalde functies van de site beïnvloeden.

5/ Beveiliging van uw gegevens

We zijn zeer alert op de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

We doen ons best om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om elke schending van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, hetzij per ongeluk of onrechtmatig, hetzij vernietiging, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking, misbruik, wijziging of ongeoorloofde toegang tot gegevens die op onze site zijn verzameld, en dus om te zorgen voor een gepaste beveiliging en uw persoonlijke gegevens te allen tijde te beschermen.

In geval van overtreding van uw persoonlijke gegevens, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door   Immo Abita

Immo Abita
95 avenue des cerisiers , 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tva 0437 981 526

6/ Gegevensoverdracht aan derden

Uw gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en zullen daarom nooit worden toegewezen of verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet aan ons bedrijf zijn gerelateerd. Bovendien hebben al onze werknemers of onafhankelijke dienstverleners die toegang hebben tot uw gegevens een strikte geheimhoudingsplicht.

Uw persoonlijke gegevens kunnen mogelijk worden doorgegeven aan onderaannemers (bijv. Banken, IT-providers, clouds …) maar alleen in het kader van services die namens ons worden uitgevoerd op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring. In het geval dat een derde partij verantwoordelijk is voor de verwerking, namens ons, van de verzamelde gegevens, wordt een gegevensverwerkingsovereenkomst door ons gesloten met de derde partij.

om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen. In ieder geval blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Wat betreft de opslag van uw persoonlijke gegevens, garanderen wij dat u alleen providers selecteert die voldoen aan de bepalingen van de AVG.

Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven wanneer deze door de gerechtelijke of administratieve autoriteiten aan ons worden opgelegd, maar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7/ Houdbaarheid
Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om de in dit handvest vermelde doeleinden te bereiken.

8/ Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u te allen tijde het recht op toegang, rectificatie, schrapping, beperking van de behandeling, verzet tegen verwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.

Immo Abita
95 avenue des cerisiers , 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tva 0437 981 526

zal elke geadresseerde aan wie de persoonlijke gegevens zijn meegedeeld op de hoogte stellen van rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens of enige beperking van de verwerking daarvan, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk is of vereist onevenredige inspanningen.

U kunt op elk moment uw toestemming voor het gebruik dat u eerder hebt geautoriseerd, intrekken. De intrekking van uw toestemming voor een van deze gebruiken van uw persoonlijke gegevens geldt alleen voor de toekomst zonder de reeds uitgevoerde behandelingen aan te tasten.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of om uw rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen per e-mail op het adres Immo@immoabita.be of per post naar het vermelde postadres 1. Alle aanvragen moeten vergezeld zijn van een bewijs van uw identiteit.

U hebt ook het recht om een beroep te doen op de Commissie voor de bescherming van de privacy op het volgende adres: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, tel. : 02 / 274.48.00 – e-mail: commissie@privacycommission.be, onverminderd enig ander effectief rechtsmiddel.

9/ Vernieuwen
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit handvest om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de nieuwste versie heeft de overhand.

Préférences pour les cookies

La protection de vos données personnelles est importante pour nous. C’est pourquoi nous détaillons ci-dessous les différents services et fonctionnalités du site qui utilisent des cookies et nous vous laissons décider des cookies que vous souhaitez autoriser ou refuser.

Veuillez cependant noter que si vous bloquez certains types de cookies, cela pourrait impacter votre expérience de navigation sur notre site ainsi que les fonctionnalités disponibles.

Nous utilisons des cookies fonctionnels obligatoires pour assurer le bon fonctionnement du site. Ils sont, par exemple, nécessaires pour retrouver le résultat d’une recherche ou enregistrer le choix de la langue.

Certaines fonctionnalités, comme l’affichage de vidéos ou de cartes géographiques, sont assurées via des composants externes développés par des partenaires comme YouTube ou Google. Certains composants utilisent des cookies qui sont susceptibles de permettre à ces tiers de suivre le comportement des internautes afin, par exemple, de réaliser du ciblage publicitaire. L’activation de ces fonctionnalités et des cookies associés est donc soumis à votre consentement.