page loader

1/ Algemeen

Wij geven om uw privacy bij het gebruik van de site www.Immoabita.be en uw rechten op de bescherming en controle van persoonlijke gegevens. Daarom is het doel van dit charter om u op een volledige en transparante manier te informeren over de aard van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en het gebruik dat we van deze gegevens maken.

Uw persoonlijke gevens worden behandelt door  :

Immo Abita
95 avenue des cerisiers , 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tva 0437 981 526

Immo Abita is onderworpen aan de controle van het Professional Institute of Real Estate Agents (IPI), Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel (www.ipi.be). Hij is geregistreerd als een makelaar in België onder nummer IPI 500 168 en is onderworpen aan de deontologische code van de IPI.

2/ Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Door deze site vrijwillig te bezoeken, wordt aangenomen dat de gebruiker zonder voorbehoud akkoord gaat met de Algemene gebruiksvoorwaarden van de site (CGU) die hij erkent gelezen en begrepen te hebben.

Als u de Servicevoorwaarden niet accepteert, kunt u de site niet gebruiken en moet u onmiddellijk de verbinding verbreken.

3/ Verwerkingsverzoeken en / of informatie

Door te communiceren met Immo Abita informatie via formulieren op deze site, per e-mail of op enige andere manier, garandeert u dat u uw eigen identiteit gebruikt.

We behouden ons het recht voor om de verwerking van verzoeken of informatie voorwaardelijk te maken, te schorsen of te weigeren in de volgende gevallen:

De bovenstaande lijst is niet volledig.

4/ Diensten

De diensten en goederen die op de site worden aangeboden, worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven.

De afbeeldingen op de site hebben geen contractuele waarde.

5/ Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren, vertalen, wijzigen of verspreiden van alle of een deel ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Immo Abita Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot vervolging burgerlijk en crimineel.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van onze site is ten strengste verboden.

6/ Verwerking van persoonsgegevens

We respecteren uw privacy bij het gebruik van de site en uw rechten met betrekking tot de bescherming en controle van persoonlijke gegevens. Degenen die u op de site verstrekt, worden geregistreerd en verwerkt in strikte overeenstemming met ons privacybeleid dat hier beschikbaar is.

Onze website is niet bedoeld om persoonlijke gegevens te verzamelen van bezoekers van de site jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd of als ze daartoe verplicht zijn. om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

We kunnen niet verifiëren of een bezoeker van onze site 16 jaar oud is. Daarom adviseren we ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat persoonlijke gegevens van hun kinderen worden verzameld zonder hun toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat we persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder uw toestemming, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen via info@immoabita.be

7/ Beschikbaarheid
In elk geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de service die overeenkomt met de verzoeken van de gebruiker.

8/ ontkenning – beperking van aansprakelijkheid

Immo Abita kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van hun website, inclusief maar niet beperkt tot alle directe en indirecte schade.

Immo Abita aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een hyperlink invoert, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van de privacy.

De informatie en het materiaal op deze website zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen aanbod van Immo Abita, haar bestuurders, werknemers en / of vertegenwoordigers die niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor welke reden dan ook. om welke reden dan ook, al dan niet contractueel, voor enige schade – direct of indirect – die u zou moeten lijden voor toegang tot deze website, voor het hebben bezocht en / of gebruikt, behalve in het geval van ernstige of opzettelijke fout die aansprakelijk zou zijn voor hen, evenals in geval van misleidende, onjuiste of tegenstrijdige informatie

9/ geschillen en toepasselijk recht
De partijen komen overeen dat elke onenigheid of geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of die voortvloeit uit de interpretatie of toepassing ervan, onderworpen zal zijn aan voorafgaande bemiddeling. Daartoe verbinden de partijen zich ertoe om deel te nemen aan ten minste één bemiddelingsbijeenkomst door een persoon met beslissingsbevoegdheid te delegeren. De bemiddelaar wordt gekozen door de partijen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking, is elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van het heden onderworpen aan het Belgische recht en zal het de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Immo Abita.

10/ Vernieuwen
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden van de site, om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de nieuwste versie heeft de overhand.

Préférences pour les cookies

La protection de vos données personnelles est importante pour nous. C’est pourquoi nous détaillons ci-dessous les différents services et fonctionnalités du site qui utilisent des cookies et nous vous laissons décider des cookies que vous souhaitez autoriser ou refuser.

Veuillez cependant noter que si vous bloquez certains types de cookies, cela pourrait impacter votre expérience de navigation sur notre site ainsi que les fonctionnalités disponibles.

Nous utilisons des cookies fonctionnels obligatoires pour assurer le bon fonctionnement du site. Ils sont, par exemple, nécessaires pour retrouver le résultat d’une recherche ou enregistrer le choix de la langue.

Certaines fonctionnalités, comme l’affichage de vidéos ou de cartes géographiques, sont assurées via des composants externes développés par des partenaires comme YouTube ou Google. Certains composants utilisent des cookies qui sont susceptibles de permettre à ces tiers de suivre le comportement des internautes afin, par exemple, de réaliser du ciblage publicitaire. L’activation de ces fonctionnalités et des cookies associés est donc soumis à votre consentement.